Contact

Ying Wang: wangying@mail.zaas.ac.cn (Coordinator)
Pei Xu: peixu@mail.zaas.ac.cn
Guojing Li: ligj@mail.zaas.ac.cn (Group leader)
Wang Y, Xu P, et al. GourdBase: a genome-centered multi-omics database for the bottle gourd (Lagenaria siceraria)